Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Częstochowa  otrzymała dofinansowanie na realizację programu, którego celem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Zaplanowano działania skierowane do uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych, uczniów szkół średnich oraz specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Realizatorem projektu jest Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie przy współpracy z Częstochowskim Towarzystwem Profilaktyki Społecznej. Celem projektu między innymi jest zapobieganie przemocowym zachowaniom wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie właściwej postawy społecznej wobec zjawiska przemocy, nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem i złością, kształtowanie postaw asertywnych i umiejętności stawiania granic w relacjach interpersonalnych, a także poszerzenie wiedzy dotyczącej możliwych ścieżek uzyskania pomocy i weryfikacja stereotypów dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie.
Źródło: https://zycieczestochowy.pl/przeciw-przemocy-w-rodzinie-2/