Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" od 1 stycznia 2011 roku realizuje nowe zadanie związane z funkcjonowaniem Infolinii interwencyjno-informacyjnej dla osób pokrzywdzonych przemocą, na podstawie Porozumienia Ministra Sprawiedliwości, Komendanta Głównego Policji oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z dnia 29 listopada 2010r.

Celem uruchomienia Infolinii interwencyjno-informacyjnej jest zapewnienie skuteczniejszej pomocy i bezpieczeństwa dla osób doznających przemocy ze strony osób uprzednio skazanych za przemoc w rodzinie lub groźbę jej użycia, poprzez doprowadzenie do zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności lub odwołania warunkowego zwolnienia.


W tym samym dniu podpisana została Procedura współpracy Kuratorskiej Służby Sądowej i funkcjonariuszy Policji w stosunku do osób, wobec których wykonywane jest orzeczenie sądu w związku z popełnieniem czynów karalnych polegających na stosowaniu przemocy lub groźby bezprawne, która  pozwala na usprawnienie działań, współpracy i wymianę informacji pomiędzy służbami. Do tej pory wyglądało to tak, że jeśli Policja była powiadamiana o tym, że w danej rodzinie występuje zjawisko przemocy, często nie otrzymywała informacji, że sprawca został już skazany za takie przestępstwo i obecnie trwa dozór kuratora.

Obecnie Policja (docelowo " dzielnicowi) otrzymuje od zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej  informacje, kto z mieszkańców danej miejscowości był skazany za przemoc/groźbę bezprawną oraz który kurator obejmuje dozór nad skazanym. Ponadto Policja jest zobowiązana do tego, aby przekazywać danemu kuratorowi wszelkie informacje związane z interwencjami podejmowanymi przez Policję wobec sprawcy oraz informacje dotyczące niedotrzymywania przez sprawcę obowiązków nałożonych przez sąd. Kuratorzy sądowi są zaś w posiadaniu informacji, jaki dzielnicowy pełni służbę na terenie wykonywania przez nich czynności służbowych.

Rolą Pogotowia "Niebieska Linia" jest przyjęcie zgłoszenia od świadka/osoby pokrzywdzonej i przekazanie informacji w/w służbom o tym, że osoba, która była już skazana za przemoc w rodzinie/groźbę bezprawną wobec osób bliskich i wobec której obecnie trwa warunkowe zawieszenie wykonania kary/ warunkowe zwolnienie z odbywanie kary, ponownie stosuje przemoc/groźbę bezprawną.

Wówczas Policja jest zobowiązana do podjęcia czynności sprawdzających i dalszych działań, wynikających z Ustawy o Policji, Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz w/w Porozumienia i Procedury współpracy Kuratorskiej Służby Sądowej i Policji. Kurator na podstawie informacji od policji będzie mógł wystąpić do sądu o odwieszenie wyroku z powodu złamania warunków zawieszenia kary lub zwolnienia z jej odbywania albo z powodu niedotrzymania warunków probacyjnych.

Ponadto Niebieska Linia będzie monitorowała dalszy przebieg danej interwencji i zbierała informacje ze strony Policji, kuratora czy Sądu, jaki był efekt podjętych działań.

Współpraca kuratorów, funkcjonariuszy Policji i Pogotowia "Niebieska Linia" (realizującego zadanie na zlecenie PARPA) daje nadzieję na zmiany w obszarze rzeczywistej pomocy osobom doznającym przemocy, które bardzo często czują bezradność i bezsilność, jeśli sprawca uprzednio Małgorzata Kulka - Koordynator interwencji MS