Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Od 16 kwietnia 2007r. realizatorem zadania Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" jest Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia".


Zespół koordynatorów z ramienia Stowarzyszenia "Niebieska Linia" to:

 

Wanda Paszkiewicz

Kierownik placówki, opiekun programu stażowego

mgr psychologii (Uniwersytet Warszawski 1980), specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat PARPA), certyfikowany trener i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Towarzystwa Psychoprofilaktycznego - w zakresie treningu i psychoterapii. Superwizor Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Posiada duże doświadczenie terapeutyczne, szkoleniowe, dydaktyczne i superwizyjne.
W latach 2004 - 2006 członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Od września 1995 roku do lutego 2005 roku pracowała w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ”Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, gdzie opracowywała i wdrażała nowatorskie programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie alkoholowej.
Jest współautorką programu Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie stopnia podstawowego i zaawansowanego, który stanowi podstawę merytoryczną szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Polsce. Prowadzi zajęcia w ramach specjalistycznego szkolenia pracy z osobami stosującymi przemoc (SPOSP).
Członek założyciel i vice prezes Stowarzyszenia "Niebieska Linia", w ramach którego (od 2005 roku) realizuje różne programy wdrożeniowe i szkoleniowe w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym - kompleksowej pomocy psychologicznej dla osób doznających i stosujących przemoc oraz interdyscyplinarne rozwiązania systemowe w środowiskach lokalnych.  
Prowadzi zajęcia w Uniwersytecie Humanistycznym SWPS w Wydziale Zamiejscowym w Sopocie z zakresu interwencji kryzysowej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Prowadzi superwizje dla zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych w dzielnicach Warszawy (m.in. w Białołęce, Pradze Południe, Bemowie, Śródmieściu), w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Olsztynie i w wielu innych placówkach zajmujących się pomaganiem i terapią.
Członek II kadencji Zespołu Monitorującego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wieloletni członek Zespołu Interdyscyplinarnego Dzielnicy Śródmieście M. St. Warszawy.
Od kwietnia 2007 r. kieruje pracą Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie.


 

Monika Lakowska
Zastępca kierownika Pogotowia "Niebieska Linia", koordynator pracy Telefonu "Niebieska Linia", konsultant Telefonu "Niebieska Linia"

mgr psychologii klinicznej. Współzałożycielka i członek Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie jak również innych, którzy potrzebują pomocy we wprowadzaniu zmian w swoim życiu. Jest wykładowcą Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (CTSR). Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP) oraz  Europejskiego Towarzystwa Terapii Krótkoterminowej (EBTA). Certyfikowany Specjalista ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PARPA. Przez wiele lat pracowała w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ PARPA. Od 2007 roku koordynuje pracę Ogólnopolskiej Infolinii Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" PARPA,  a obecnie jest zastępcą kierownika tejże placówki. Koordynowała i obsługiwała infolinię dla ofiar przemocy w rodzinie, prowadzoną w ramach kampanii "Przełam Przemoc" organizowaną przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ponadto współpracowała z w/w Biurem przy realizacji europejskiego projektu "When This is a Man" - "Kiedy jest się Mężczyzną". W 2007 koordynowała z ramienia Stowarzyszenia kampanię społeczną na rzecz przeciwdziałania przemocy psychicznej "Kochać Zbyt Mocno". Od 2005 do 2009 roku pracowała w Ośrodku Pomocy Społecznej m.st. warszawa, Dzielnicy Praga Południe jako psycholog

 

Małgorzata Wincenciak

Koordynator Poradni E-mailowej i Listownej, konsultant telefonu "Niebieska Linia"

Mgr prawa i psychologii. W ramach studiów ukończyła kurs z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz psychologii kryzysu i pomocy osobom w kryzysie.
Ma za sobą szkolenia i warsztaty dotyczące komunikacji i asertywności.  Ukończyła roczny staż zawodowy w Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" w ramach zadania: Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", Odbyła praktykę w Pracowni Psychologicznej Instytutu Kardiologii w Aninie, gdzie miała możliwość pracować z osobami w kryzysie zdrowotnym " po operacjach kardiologicznych i po przebytych zawałach. Ukończyła staż w ramach programu pomocy ofiarom wypadków drogowych "Trakt", realizowanego przez Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania przy Uniwersytecie Warszawskim.
Od stycznia 2011 jest stałym konsultantem infolinii i poradni mailowej Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Od września do grudnia 2012 prowadziła psychoterapię dla uczestników Mokotowskiego Programu Integracji Społecznej, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy. W 2011 prowadziła konsultacje i terapię krótkoterminową w ramach programu outplacement dla osób 50+.
Ukończyła szkolenie I i II stopnia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Jest członkiem Ogólnopolskiego Porozumienia Osób, Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", a także Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Prowadzi konsultacje i terapię indywidualną dorosłych oraz młodzieży.

 

Agnieszka Wolańczyk

Koordynator ds. dotacji, Koordynator ds. interwencji Pogotowia "Niebieska Linia", Koordynatorka ds. edukacji i integracji oraz baz danych, pracownik sekretariatu, konsultant Telefonu "Niebieska Linia"

mgr psychologii, specjalność kliniczna, ukończyła Studia Podyplomowe na kierunku Pedagogika Ogólna oraz I stopień Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W chwili obecnej odbywa kurs psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Od stycznia 2013 pracownik Stowarzyszenia "Niebieska

Linia": konsultant infolinii oraz poradni e-mailowej, pracownik sekretariatu w Pogotowiu "Niebieska Linia". Prowadzi konsultacje psychologiczne dla osób uwikłanych w przemoc – zarówno doznających przemocy, jak i stosujących przemoc, a także dla osób przeżywających różne kryzysy oraz konsultacje wychowawcze dla rodziców i opiekunów. Realizatorka i współtwórczyni projektu „Wolskiej Akademii Rodzica” dofinansowanego przez Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2014 i 2015 roku oraz współtwórczyni i realizatorka programu „Wesoła Akademia Rodzica” finansowanej przez Dzielnicę Wesoła m. st. Warszawy w 2015 roku i przez Dzielnicę Wola m. st. Warszawy oraz przez Dzielnicę Ursynów m. st. Warszawy w 2016 r. Od 2015 pracownik Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 63 w Warszawie gdzie prowadziła Trening Inteligencji Emocjonalnej, a od roku 2016 została psychologiem w Zespole Szkół Prywatnych

 

Monika Koćwin

Koordynator pracy sekratariatu, pracownik sekretariatu, konsultant Telefonu "Niebieska Linia"

magister psychologii (psychologia kliniczna). Ukończyła staż zawodowy w Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” w ramach zadania: Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”(2016r.). Od stycznia 2017r. konsultant infolinii Niebieska Linia, a od grudnia 2017r. koordynator pracy sekretariatu Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Od czerwca 2017r. odbywa staż kliniczny w Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” - prowadzi konsultacje dla osób uwikłanych w przemoc, będących w kryzysie oraz uzależnionych. Uczestniczka licznych warsztatów i szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz uzależnienia od alkoholu. Od maja 2016r. Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej przy Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy przy procedurach Niebieskich Kart. Posiada roczne doświadczenie jako Społeczny Kurator Sądowy w II Wydziale Rodzinnym i Nieletnich dla Sądu Rejonowego Warszawy Mokotowa oraz Członek Grup Roboczych w zakresie prowadzonych procedur Niebieskich Kart (2017r.).

 

 

Małgorzata Kulka

Koordynator ds. interwencji Pogotowia "Niebieska Linia", konsultant Telefonu "Niebieska Linia"

certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA; mgr pedagogiki specjalnej - resocjalizacja i wspomaganie rodziny (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej), trener warsztatu psychologicznego (Podyplomowe Studium Terapii i Treningu Grupowego Uniwersytetu Warszawskiego). Członek Stowarzyszenia na Recz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia".

Ukończyła I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz I i II stopień Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a także kursy i szkolenia dot. pracy z osobami poszukującymi pomocy łączące aspekt psychologiczny i teatralny (Wstęp do Dramaterapii, kurs Teatru Forum).

Od 2010 r. pracownik Stowarzyszenia "Niebieska Linia": konsultant telefoniczny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, koordynator ds. interwencji, w latach 2011-2012 koordynator poradni e-mailowej i listownej.

Współautorka i realizatorka programów profilaktycznych dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prowadzi konsultacje indywidualne dla osób doznających przemocy w rodzinie i stosujących przemoc, warsztaty umiejętności społecznych oraz szkolenia z tematyki przemocy w rodzinie dla pracowników służb, instytucji i organizacji (m.in. pomoc osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie, kompetencje służb, realizacja procedury "Niebieskie Karty").

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie lub zagrożoną niedostosowaniem społecznym oraz dziećmi z diagnozą autyzmu.

 

Paula Klemińska (nieobecność do 31.12.2019 r.)

Koordynatorka ds. edukacji i integracji oraz baz danych, konsultantka Telefonu "Niebieska Linia"

mgr psychologii (specjalność psychologia kliniczna) i mgr pedagogiki specjalnej (specjalność resocjalizacja i wspomaganie rodziny), certyfikowana specjalistka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat PARPA). Jest absolwentką I stopnia Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz kursu podstawowego i zaawansowanego Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Od stycznia 2011 r. stała konsultantka infolinii i poradni emailowej Pogotowia NL. W ramach działalności Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" prowadzi indywidualne konsultacje psychologiczne dla osób doznających przemocy (w tym także dzieci i młodzieży) oraz osób stosujących przemoc, szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie.

W Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" odpowiada za kontakt ze służbami, administowanie bazami danych, sprawuje też pieczę nad stroną internetową Pogotowia.