Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Od 16 kwietnia 2007r. realizatorem zadania Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" jest Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia".


Zespół koordynatorów z ramienia Stowarzyszenia "Niebieska Linia" to:

 

Wanda Paszkiewicz

Kierownik placówki, opiekun programu stażowego

mgr psychologii (Uniwersytet Warszawski 1980), specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat PARPA), certyfikowany trener i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Towarzystwa Psychoprofilaktycznego - w zakresie treningu i psychoterapii. Superwizor Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Posiada duże doświadczenie terapeutyczne, szkoleniowe, dydaktyczne i superwizyjne.
W latach 2004 - 2006 członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Od września 1995 roku do lutego 2005 roku pracowała w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ”Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, gdzie opracowywała i wdrażała nowatorskie programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie alkoholowej.
Jest współautorką programu Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie stopnia podstawowego i zaawansowanego, który stanowi podstawę merytoryczną szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Polsce. Prowadzi zajęcia w ramach specjalistycznego szkolenia pracy z osobami stosującymi przemoc (SPOSP).
Członek założyciel i vice prezes Stowarzyszenia "Niebieska Linia", w ramach którego (od 2005 roku) realizuje różne programy wdrożeniowe i szkoleniowe w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym - kompleksowej pomocy psychologicznej dla osób doznających i stosujących przemoc oraz interdyscyplinarne rozwiązania systemowe w środowiskach lokalnych.  
Prowadzi zajęcia w Uniwersytecie Humanistycznym SWPS w Wydziale Zamiejscowym w Sopocie z zakresu interwencji kryzysowej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Prowadzi superwizje dla zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych w dzielnicach Warszawy (m.in. w Białołęce, Pradze Południe, Bemowie, Śródmieściu), w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Olsztynie i w wielu innych placówkach zajmujących się pomaganiem i terapią.
Członek II kadencji Zespołu Monitorującego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wieloletni członek Zespołu Interdyscyplinarnego Dzielnicy Śródmieście M. St. Warszawy.
Od kwietnia 2007 r. kieruje pracą Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie.


 

Monika Lakowska
Zastępca kierownika Pogotowia "Niebieska Linia", koordynator pracy Telefonu "Niebieska Linia", konsultant Telefonu "Niebieska Linia"

mgr psychologii klinicznej. Współzałożycielka i członek Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie jak również innych, którzy potrzebują pomocy we wprowadzaniu zmian w swoim życiu. Jest wykładowcą Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (CTSR). Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP) oraz  Europejskiego Towarzystwa Terapii Krótkoterminowej (EBTA). Certyfikowany Specjalista ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PARPA. Przez wiele lat pracowała w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ PARPA. Od 2007 roku koordynuje pracę Ogólnopolskiej Infolinii Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" PARPA,  a obecnie jest zastępcą kierownika tejże placówki. Koordynowała i obsługiwała infolinię dla ofiar przemocy w rodzinie, prowadzoną w ramach kampanii "Przełam Przemoc" organizowaną przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ponadto współpracowała z w/w Biurem przy realizacji europejskiego projektu "When This is a Man" - "Kiedy jest się Mężczyzną". W 2007 koordynowała z ramienia Stowarzyszenia kampanię społeczną na rzecz przeciwdziałania przemocy psychicznej "Kochać Zbyt Mocno". Od 2005 do 2009 roku pracowała w Ośrodku Pomocy Społecznej m.st. warszawa, Dzielnicy Praga Południe jako psycholog.

 

Paula Klemińska

Koordynatorka ds. edukacji i integracji, konsultantka Telefonu "Niebieska Linia"

mgr psychologii (specjalność psychologia kliniczna) i mgr pedagogiki specjalnej (specjalność resocjalizacja i wspomaganie rodziny), certyfikowana specjalistka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat PARPA). Jest absolwentką I stopnia Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz kursu podstawowego i zaawansowanego Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Od stycznia 2011 r. stała konsultantka infolinii i poradni emailowej Pogotowia NL. W ramach działalności Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" prowadzi indywidualne konsultacje psychologiczne dla osób doznających przemocy (w tym także dzieci i młodzieży) oraz osób stosujących przemoc, szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie.

W Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" odpowiada za kontakt ze służbami, administowanie bazami danych, sprawuje też pieczę nad stroną internetową Pogotowia.

 

Małgorzata Wincenciak

Koordynator Poradni E-mailowej i Listownej, konsultant telefonu "Niebieska Linia"

Mgr prawa i psychologii. W ramach studiów ukończyła kurs z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz psychologii kryzysu i pomocy osobom w kryzysie.
Ma za sobą szkolenia i warsztaty dotyczące komunikacji i asertywności.  Ukończyła roczny staż zawodowy w Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" w ramach zadania: Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", Odbyła praktykę w Pracowni Psychologicznej Instytutu Kardiologii w Aninie, gdzie miała możliwość pracować z osobami w kryzysie zdrowotnym " po operacjach kardiologicznych i po przebytych zawałach. Ukończyła staż w ramach programu pomocy ofiarom wypadków drogowych "Trakt", realizowanego przez Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania przy Uniwersytecie Warszawskim.
Od stycznia 2011 jest stałym konsultantem infolinii i poradni mailowej Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Od września do grudnia 2012 prowadziła psychoterapię dla uczestników Mokotowskiego Programu Integracji Społecznej, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy. W 2011 prowadziła konsultacje i terapię krótkoterminową w ramach programu outplacement dla osób 50+.
Ukończyła szkolenie I i II stopnia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Jest członkiem Ogólnopolskiego Porozumienia Osób, Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", a także Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Prowadzi konsultacje i terapię indywidualną dorosłych oraz młodzieży.

 

Agnieszka Wolańczyk

Koordynator ds. dotacji, Koordynator ds. interwencji Pogotowia "Niebieska Linia", pracownik sekretariatu, konsultant Telefonu "Niebieska Linia"

mgr psychologii, specjalność kliniczna, ukończyła Studia Podyplomowe na kierunku Pedagogika Ogólna oraz I stopień Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W chwili obecnej odbywa kurs psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Od stycznia 2013 pracownik Stowarzyszenia "Niebieska

Linia": konsultant infolinii oraz poradni e-mailowej, pracownik sekretariatu w Pogotowiu "Niebieska Linia". Prowadzi konsultacje psychologiczne dla osób uwikłanych w przemoc – zarówno doznających przemocy, jak i stosujących przemoc, a także dla osób przeżywających różne kryzysy oraz konsultacje wychowawcze dla rodziców i opiekunów. Realizatorka i współtwórczyni projektu „Wolskiej Akademii Rodzica” dofinansowanego przez Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2014 i 2015 roku oraz współtwórczyni i realizatorka programu „Wesoła Akademia Rodzica” finansowanej przez Dzielnicę Wesoła m. st. Warszawy w 2015 roku i przez Dzielnicę Wola m. st. Warszawy oraz przez Dzielnicę Ursynów m. st. Warszawy w 2016 r. Od 2015 pracownik Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 63 w Warszawie gdzie prowadziła Trening Inteligencji Emocjonalnej, a od roku 2016 została psychologiem w Zespole Szkół Prywatnych

 

Monika Koćwin

Koordynator pracy sekratariatu, pracownik sekretariatu, konsultant Telefonu "Niebieska Linia"

magister psychologii (psychologia kliniczna). Ukończyła staż zawodowy w Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” w ramach zadania: Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”(2016r.). Od stycznia 2017r. konsultant infolinii Niebieska Linia, a od grudnia 2017r. koordynator pracy sekretariatu Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Od czerwca 2017r. odbywa staż kliniczny w Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” - prowadzi konsultacje dla osób uwikłanych w przemoc, będących w kryzysie oraz uzależnionych. Uczestniczka licznych warsztatów i szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz uzależnienia od alkoholu. Od maja 2016r. Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej przy Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy przy procedurach Niebieskich Kart. Posiada roczne doświadczenie jako Społeczny Kurator Sądowy w II Wydziale Rodzinnym i Nieletnich dla Sądu Rejonowego Warszawy Mokotowa oraz Członek Grup Roboczych w zakresie prowadzonych procedur Niebieskich Kart (2017r.).

 

 

Małgorzata Kulka - urlop macierzyński

Koordynator ds. interwencji Pogotowia "Niebieska Linia", konsultant Telefonu "Niebieska Linia"

certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA; mgr pedagogiki specjalnej - resocjalizacja i wspomaganie rodziny (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej), trener warsztatu psychologicznego (Podyplomowe Studium Terapii i Treningu Grupowego Uniwersytetu Warszawskiego). Członek Stowarzyszenia na Recz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia".

Ukończyła I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz I i II stopień Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a także kursy i szkolenia dot. pracy z osobami poszukującymi pomocy łączące aspekt psychologiczny i teatralny (Wstęp do Dramaterapii, kurs Teatru Forum).

Od 2010 r. pracownik Stowarzyszenia "Niebieska Linia": konsultant telefoniczny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, koordynator ds. interwencji, w latach 2011-2012 koordynator poradni e-mailowej i listownej.

Współautorka i realizatorka programów profilaktycznych dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prowadzi konsultacje indywidualne dla osób doznających przemocy w rodzinie i stosujących przemoc, warsztaty umiejętności społecznych oraz szkolenia z tematyki przemocy w rodzinie dla pracowników służb, instytucji i organizacji (m.in. pomoc osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie, kompetencje służb, realizacja procedury "Niebieskie Karty").

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie lub zagrożoną niedostosowaniem społecznym oraz dziećmi z diagnozą autyzmu.