Strona korzysta z plików cookies aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Możesz zablokować te pliki zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak blokady oznacza zgodę się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Więcej informacji w naszej polityce prywatności. 

Zamknij komunikat
 
A A A

Przedstawicieli służb i organizacji pozarządowych, pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapraszamy do korzystania z bezpłatnych, telefonicznych konsultacji dla specjalistów.

Odbywają się one w każdą środę od 10.00 do 13.00 pod numerem telefonu 22/250-63-12.

Gmina Sokółka organizuje w Maju bezpłatne konsultacje specjalistów dla mieszkańców gminy.  Będzie można skorzystać z porady prawnika, psychologa, psychiatry oraz pedagoga.

Spotkania będą odbywały się w Punkcie Konsultacyjnym do sprawa Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce.

źródło: https://isokolka.eu/sokolka/24448-specjalisci-udziela-darmowych-porad

W normalnych warunkach, gdy ktoś nas uderzy, oddajemy albo uciekamy, jeśli zostaniemy zwyzywani – odpowiadamy, bądź uchylamy się od dalszej rozmowy, gdy ktoś się naśmiewa i eksponuje nasze wady, obracamy sytuację w żart, odgryzamy się lub ucinamy temat.  Z jakiej przyczyny wspomniane mechanizmy obronne nie znajdują zwykle zastosowania, gdy krzywdę wyrządza nam ktoś bliski?

Jest wiele czynników, które mogą podtrzymywać przemoc, wśród których wymienić można uzależnienie ekonomiczne, oddalenie od bliskich, obawę o los dzieci, a nawet – zakorzeniony głęboko strach przed tym, „co ludzie powiedzą?", szczególnie żywy w mniejszych społecznościach, czy też potencjalna utrata pozytywnego wizerunku w najbliższym otoczeniu. W konsekwencji, choć nieszczęśliwe, niekiedy bite i poniżane, to właśnie ofiary przemocy w rodzinie czują się niemal w całości odpowiedzialne za budowanie jej szczęścia z jednej strony, z drugiej zaś za agresję, której padają ofiarą. Zjawisko przemocy w rodzinie czy w związku, to nadal drażliwy i wstydliwy temat. Dlatego i jej ujawnianie warto wspierać, dając tym samym innym do zrozumienia, że nie jest to problem, o którym nie wypada mówić.

źródło: http://www.rp.pl/Rzecz-o-prawie/305019995-Joanna-Parafianowicz-odroznic-klotnie-w-zwiazku-od-przestepstwa.html

Dwadzieścia lat temu amerykańska organizacja EPOCH (End Physical Punishment of Children) zapoczątkowała inicjatywę mającą na celu zwrócenie uwagi na problem stosowania kar cielesnych. Stałe podnoszenie świadomości dorosłych, że rezygnacja z wszelkich przejawów przemocy w wychowaniu jest jednym z niezbędnych warunków zapewnienia dzieciom prawidłowego rozwoju.

W Polsce zakaz bicia dzieci reguluje Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Od 2010 r. zapisany jest w nich zakaz stosowania jakichkolwiek kar cielesnych wobec dzieci przez osoby wykonujące władzę rodzicielską oraz sprawujące opiekę lub pieczę nad małoletnim.

Od ośmiu lat w Polsce obowiązuje całkowity zakaz bicia dzieci. Trzeba o tym pamiętać i konsekwentnie reagować, kiedy jesteśmy świadkami przemocy wobec najmłodszych. – podkreśla Marek Michalak

źródło: http://www.rp.pl/Rodzina/304309937-W-Polsce-obowiazuje-calkowity-zakaz-bicia-dzieci.html

Mazowieckie Centrum Pomocy Społecznej zaprasza na szkolenie „Przemoc wobec dzieci, formy rozmowy z dzieckiem – ofiarą przemocy, formy wsparcia rodzica wspierającego”.

Szkolenie odbędzie się Szkolenia odbędą się w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 62a, (02-002 Warszawa) w terminie: 15,16 i 17 maja 2018.

Celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności osób pracujących z rodziną doświadczającą przemocy, a w szczególności członków Zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. Celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności osób pracujących z rodziną doświadczającą przemocy, w szczególności członków Zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec dzieci.

więcej informacji: http://www.mcps.com.pl/573-szkolenie-pn-przemoc-wobec-dzieci-formy-rozmowy-z-dzieckiem-ofiara-przemocy-formy-wsparcia-rodzica-wspierajacego

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż w dniu  2 i 3 lipca 2018 roku odbędzie się egzamin na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Egzamin przeprowadzony będzie w oparciu o zasady egzaminowania zawarte w „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach w szczególności z problemem alkoholowym” i trwać będzie 1 dzień.


Zgodnie z „Programem potwierdzania kwalifikacji osób  pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach w szczególności z problemem alkoholowym” integralną częścią egzaminu jest rozmowa z klientem, nagrana przez Państwa i przesłana do oceny wraz dokumentami.
Przy ocenie rozmowy będzie brana pod uwagę m.in.:  struktura rozmowy i jej cel , postawa wobec rozmówcy, jasność i adekwatność komunikatów, umiejętność empatycznego słuchania, merytoryczna trafność treści edukacyjnych, adekwatność reakcji na zachowanie i komunikaty rozmówcy. Do nagrania należy dołączyć opis ( w wersji papierowej) problemu i sytuacji klienta, z którym jest prowadzona rozmowa.

Każdy, kto będzie się ubiegał o alimenty, będzie je w stanie uzyskać w ciągu kilku dni - zapowiedziało Ministerstwo Sprawiedliwości. MS planuje też zmiany w przepisach gwarantujące dzieciom kontakty z obojgiem rodziców.

Alimenty natychmiastowe byłyby ustalane według jednej, uniwersalnej zasady, bez zaświadczeń o zarobkach, za to przy zastosowaniu ogłaszanej co roku kwoty przeliczeniowej. Będzie ona zależna m.in. od minimalnego wynagrodzenia za pracę netto i współczynnika dzietności.

Wiceminister zapowiedział podczas konferencji ministrowie także zmiany w kwestiach proceduralnych w sądownictwie rodzinnym. Rozwód lub separację małżonków z dzieckiem ma poprzedzać rodzinne postępowanie informacyjne, w którym mają uczestniczyć mediatorzy. Będzie trwało miesiąc i ma dać małżonkom czas na wyjaśnienie problemów i dojście do porozumienia.

Nowe przepisy mają również lepiej chronić prawa rodzica, wywiązującego się ze swoich obowiązków alimentacyjnych, do utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Osobie, która będzie utrudniać lub udaremniać rodzicowi orzeczone przez sąd kontakty z dzieckiem, grozić ma nadzór kuratorski i kara pieniężna. Jeśli to nie pomoże  - sprawa trafi do prokuratora na wniosek rodzica. Prokurator po pierwszym przesłuchaniu będzie mógł wyznaczyć np. półroczny okres próby. Jeśli w tym czasie rodzic będzie wywiązywał się z orzeczeń sądu rodzinnego i umożliwiał kontakt z dzieckiem, prokurator umorzy sprawę. Jeśli nie – rodzic narazi się na grzywnę lub karę w postaci prac społecznych.

źródło: http://www.rp.pl/Rodzina/303089957-MS-wprowadza-alimenty-natychmiastowe-do-uzyskania-w-kilka-dni.html

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radzyniu Podlaskim ogłasza nabór do „Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie”. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne. Rekrutacja prowadzona będzie w marcu 2018 roku.

Program adresowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie, w tym:

 • osób, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,
 • osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,
 • osób, które zgłoszą się do uczestnictwa w/w programie w wyniku innych okoliczności.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 83 352-72-66 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

 

źródło: https://radzyninfo.pl/aktualnosci/powiat/powiedz-przemocy-rodzinie/

W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich Minister zapowiedział, że w ramach prac nad zmianą obowiązującego ustawodawstwa dotyczącego przeciwdziałania przemocy planowana jest modyfikacja regulacji dotyczących specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, a także programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Uznano, że tak różne materie powinny zostać określone w dwóch odrębnych aktach wykonawczych do ustawy. Zarówno na poziomie ustawy, jak i rozporządzenia, uregulowane zostaną  kwestie dotyczące programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc, które obecnie opisane są tylko i wyłącznie w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lala 2014-2020. Modyfikacjom ulegną też rozstrzygnięcia dotyczące zakresu merytorycznego omawianych przepisów. RPO zgłaszał potrzebę skonkretyzowania zasad i trybu przyjmowania do specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Minister zapowiedział uregulowanie tych kwestii w akcie wykonawczym do ustawy, tak jak ma to miejsce w przypadku innych regulacji prawnych dotyczących standardów funkcjonowania placówek dla osób wymagających wsparcia (domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, środowiskowe domy samopomocy czy placówki dla osób bezdomnych).

Jeśli chodzi o programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, to w opinii Ministra kwestie te powinny pozostać we właściwości samorządu województwa, ponieważ wyznaczanie kierunków oddziaływań na sprawców przemocy powinno być dostosowane do specyfiki danego regionu i uzależnione od występujących na danym terenie potrzeb.

źródło: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/skuteczniejsze-przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-minister-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej

"Koperta życia" i zawarte w niej informacje to jeden z głównych tematów pierwszego spotkania z udziałem grudziądzkich seniorów.
Wykłady prowadzone przez policję, straż pożarną i straż miejską są częścią rozpoczętego właśnie miejskiego programu pod tytułem "Bezpieczny Senior"

Celem projektu jest ochrona seniorów przed zagrożeniami współczesnego świata: oszustwami, zatruciami czadem, czy przemocą w rodzinie.

więcej informacji: http://www.radiopik.pl/2,66243,w-grudziadzu-ruszyl-program-bezpieczny-senior&idf=92330

Amnesty International opublikowało raport "Polska wolna od rzemocy wobec kobiet. Wybrane problemy dotyczące wzdrożenia konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej".

Celem raportu, na jaki wskazują autorzy, jest uwidocznienie głównych problemów z wdrożeniem Konwencji w Polsce. Zwraca on uwagę na wybrane kwestie, takie jak brak definicji przemocy ekonomicznej w polskim  ustawodawstwie, problem  z obecnie  obwiązującą  definicją  przestępstwa  zgwałcenia  oraz  z efektywną  izolacją  sprawców przemocy domowej od osób doświadczających przemocy.

Główne rekomendacje wynikające z raportu, sformułowane wobec Sejmu i Senatu, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Edukacji to:

 •  pełne wdrożenie Konwencji Stambulskiej,
 • wprowadzenie w artykule 115 Kodeksu karnego i innych odpowiednich aktach prawnych definicji przemocy  ekonomicznej  jako  formy  przemocy
  domowej  i  przemocy  wobec  kobiet,  stosownie do standardu Konwencji,
 • zmiana  obecnie  obowiązującej  definicji  zgwałcenia  w  celu  dostosowania  jej  do  standardu Konwencji, tak by definicja opierała się na przesłance braku zgody osoby doświadczającej przemocy,
 • zapewnienie bezpieczeństwa osobom doświadczającym przemocy domowej poprzez nadanie Policji uprawnienia do wydania natychmiastowego nakazu opuszczenia domu, zakazu kontaktowania się i zbliżania  do  osób  pokrzywdzonych  w  wyniku  przemocy  na  stosowny  okres  poprze
  z  dodanie odpowiedniego  przepisu  do  ustawy  o  przeciwdziałaniu  przemocy  domowej  lub  zmianę  ustawy o Policji,
 • współpraca  z  organizacjami  społecznymi  wspierającymi  osoby  doświadczające  przemocy  oraz osobami doświadczającymi przemocy w celu konsultacji planów i programów działania, zapewnienia odpowiedniego wdrożenia obecnie obowiązującego prawa oraz identyfikacji luk w
  prawie i praktyce,
 • przywrócenie edukacji antydyskryminacyjnej w szkołach, ze szczególnym naciskiem na zwalczanie szkodliwych stereotypów płciowych i przemocy ze względu na płeć, w tym przemocy ekonomicznej,
 • zapewnienie odpowiedniego finansowania schroniskom dla ofiar przemocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz organizacjom wspierającym osoby doświadczające przemocy ze względu na płeć,
 • jasnego    z definiowania  zakresu  odpowiedzialności  poszczególnych  resortów  w  obszarze implementacji i realizacji postanowień Konwencji oraz wyznaczenie urzędu koordynującego,
 • wycofanie zastrzeżeń do Konwencji.

 

Pełna treść raportu dostępna jest na stronie: https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2018/02/Polska-wolna-od-przemocy-wobec-kobiet_analiza_Amnesty-International-2.pdf

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej pani Elżbieta Rafalska zapewniła, że w resorcie rodziny i pracy trwają prace nad ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, natomiast nie ma prac nad wypowiedzeniem konwencji antyprzemocowej.

Więcej informacji: http://radioem.pl/doc/4510284.Resort-rodziny-nie-pracuje-nad-wypowiedzeniem-konwencji

Mieleccy dzielnicowi wezmą udział w akcji informacyjnej „Otwarte Drzwi” organizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu.

- Działania te wpisują się w ogólnopolski Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw i potrwają od 19 do 23 lutego. W tych dniach, podczas dyżurów w siedzibie mieleckiego MOPS-u policjanci prowadzić będą konsultacje i udzielać pomocy ofiarom przestępstw.

Więcej informacji o dyżurach można znaleźć na stronie: http://www.hej.mielec.pl/miasto2/komunikaty2/art831,mieleccy-dzielnicowi-wespra-akcje-informacyjna-otwarte-drzwi-kiedy-dyzury.html

Nowoczesna chce przyjęcia definicji przemocy ekonomicznej w polskim prawie. Wydzielanie współmałżonkowi pieniędzy i ograniczanie dostępu do domowego budżetu ma być zagrożone karą do 3 lat więzienia.

źródło: https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/przemoc-ekonomiczna-nowoczesna-konwencja,41,0,2398249.html

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” .

 

W bieżącym roku na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 3 000 000 zł.

Projekty w ramach Programu Osłonowego mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego. 

 

Wnioski należy nadesłać listem poleconym lub złożyć osobiście do właściwego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 19 lutego 2018 r.

 

więcej informacji: https://www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/przedstawiciele-i-sluzby-realizujace-zawodowo-zadania--z-zakresu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie/programyprojekty/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-na-realizacje-projektow-w-ramach-programu-oslonowego-wspieranie-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-tworzeniu-systemu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie--edycja-2018-r/

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu zaprasza do udziału w prgramie korekcyjno-edukacyjnym.

Rekrutacja chętnych odbędzie się 16 i 23 lutego oraz 2, 9, 16 i 23 marca. Osoby, które chciałyby wziąć w nim udział powinni osobiście zgłosić się w MOPiRPA przy ul. Lipowej 34 (sala 5) u prowadzących grupę. Zajęcia będą odbywały się piątki w godz. 18:30-20:00.

źródło: http://wagrowiec.naszemiasto.pl/artykul/mops-w-wagrowcu-zaprasza-do-udzialu-w-programie-korekcyjno,4392718,art,t,id,tm.html

W Punkcie Konsultacyjnym „Krokus” przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sztumie (GKRPA) specjaliści służą mieszkańcom miasta i gminy Sztum bezpłatnymi poradami w zakresie m. in. uzależnień i przemocy w rodzinie.

Konsultacje odbywają sie w budynku Urzędu Miasta i Gminy Sztum, przy ul. Mickiewicza 39 – wejście od strony parkingu.

Harmonogram spotkań:

1. Prawnik - w każdy poniedziałek w godz. od 16.20 do 20.20.
2. Terapeuta ds. uzależnień - w każdy czwartek w godz. 16.00 do 18.00.
3. Psycholog - w drugi i czwarty piątek miesiąca w godz. od 15.00 do 17.00.
4. Specjalista ds. przemocy - udziela konsultacji i porad w miejscu zamieszkania mieszkańców miasta i gminy Sztum w razie potrzeby.

Ponadto w każdą środę od godz. 15. do 17. dyżur pełni przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sztumie.

źródło:http://sztum.naszemiasto.pl/artykul/sztum-gdzie-szukac-pomocy-w-razie-przemocy-w-rodzinie-lub,4385733,art,t,id,tm.html

Rzadko albo gdy w danym momencie jest to kontrowersyjny temat czyli media o przemocy. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Podobnie można powiedzieć o przemocy domowej, lepiej uświadamiać niż odczuwać jej bolesne skutki. Dlatego od lat organizacje, fundacje, instytucje państwowe tworzą kontrowersyjne, szokujące, a czasem nawet obrzydzające kampanie, które mają zwracać uwagę na problem, jakim jest przemoc domowa. Oto 10 najpopularniejszych:

http://nowymarketing.pl/a/15971,reklama-zmienia-spojrzenia-stop-przemocy-domowej

Często klapsy mogą rzutować na to jak będzie wyglądać późniejsze życie naszego dziecka. 55 proc. dorosłych doświadczyło klapsów wymierzanych przez rodziców. Kiedy naukowcy przeanalizowali dane z raportu CDC-Kaiser ACE, w którym wzięło udział ponad 8300 osób w wieku od 19 do 97 lat z, okazało się, że im częściej dana osoba była narażona na klapsy w dzieciństwie, tym większe było ryzyko, że w dorosłości będzie zażywać narkotyki albo zachoruje na depresję.

źródło: http://www.newsweek.pl/wiedza/nauka/przemoc-wobec-dzieci-jakie-skutki-przynosi-w-doroslym-zyciu,artykuly,418489,1.html

Wg raportu UNICEF, Funduszu Pomocy Dzieciom ONZ, blisko 300 mln dzieci na świecie doznaje systematycznie cielesnej i werbalnej przemocy ze strony rodziców lub opiekunów. 15 mln dziewczynek w wieku od 15 do 19 lat było już przynajmniej raz zmuszanych do czynności seksualnych. Połowa wszystkich dzieci na naszym globie (732 mln) żyje w krajach, w których dopuszcza się kary cielesne w szkołach. Tylko w 59 krajach – w tym w Niemczech – obowiązują przepisy nakazujące wychowanie bez użycia przemocy.

źródło: http://www.dw.com/pl/dzieci-jako-ofiary-przemocy-wstrz%C4%85saj%C4%85cy-raport/a-41199298

Rusz kampania „Przemoc to nie wszystko” adresowana do osób doznających przemocy - polek i polaków mieszkajacych w Wielkiej Brytanii. „Jesteś taka głupia. Jak ja mogę cię kochać?” „Jeśli mnie zostawisz, zabiorę ci dziecko!” „Bóg ci tego nie wybaczy…” – to tylko niektóre słowa które słyszą ofiary przemocy.

źródło: http://bham.pl/wiadomosci/rodzina/10875-jestes-taka-glupia-jak-ja-moge-cie-kochac-rusza-kampania-nt-przemocy-domowej-w-uk

Jak wygląda wizja molestowania seksualnego w różnych krajach europejskich? Każdy widzi ją inaczej. To, co niektórzy z nas uważają za pochlebstwo czy zupełnie niewinny żart, inni mogą postrzegać jako nieakceptowane, niedopuszczalne zachowanie. Został przeprowadzony sondaż w siedmiu europejskich krajach Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Danii, Szwecji, Finlandii i Norwegii.

źródło: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1727336,1,na-czym-polega-molestowanie-seksualne-kazdy-kraj-widzi-to-inaczej.read

Kary cielesne za skuteczną metodę wychowania uznaje co piąty Polak, a co trzeci jest przekonany, że w wyjątkowych sytuacjach jest ono uzasadnione. Zdarza się, że rodzice nie potrafią dziecku wytłumaczyć co jest złe a co dobre. Sami nie bijemy dorosłych, więc jakim prawem stosujemy przemoc wobec dzieci, którzy są przyszłymi dorosłymi? — zastanawia się Ewa Kazimierczak, prezes Fundacji Każdy Ważny.

więcej: http://gazetaolsztynska.pl/479400,Co-piaty-Polak-uwaza-ze-biciem-wychowa-dziecko-Lanie-jeszcze-nikomu-nie-zaszkodzilo.html#axzz4zKpeLhNB

Powstał "Messenger Kids" - komunikator dla dzieci poniżej 13. roku życia. By z niego korzystać, nie trzeba zakładać konta na Facebooku. Nie jest wymagany też numer telefonu. Aplikacja od poniedziałku dostępna jest w Stanach Zjednoczonych. Według przedstawicieli Facebooka, decyzja o udostępnieniu komunikatora przeznaczonego specjalnie dla najmłodszych użytkowników ma na celu walkę z nadużyciami wobec nieletnich. W komunikatorze "Messenger Kids" zastosowano rozwiązania proaktywnych filtrów, które uniemożliwiają przesyłanie przez dzieci treści o charakterze seksualnym bądź zawierających przemoc.

źródło: https://businessinsider.com.pl/technologie/facebook-stworzyl-messengera-dla-dzieci/zjfbdy5

Coraz więcej mężczyzn zgłasza się do brzeskiej policji i informuje, że są ofiarami przemocy domowej. Jeszcze kilka lat temu były to pojedyncze przypadki, że mężczyźni zgłaszali, że są ofiarami przemocy domowej. Teraz jest to częste. Na przestrzeni ostatnich miesięcy takich zgłoszeń było blisko pięćdziesiąt.
Warto pamiętać, że każda osoba doznająca przemocy ma prawo do pomocy ze strony służb.

źródło: http://www.rdn.pl/news/przemoc-wobec-mezczyzn-coraz-wiecej-zgloszen

W grudniu br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu uruchamia grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Spotkania odbywać się będą w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12, pok. 104 (budynek Starostwa Powiatowego w Bolesławcu). W przypadku ofiar, które podejmują pierwsze kroki, by się bronić przed sprawcą przemocy, dużym wsparciem okazuje się praca grupowa, która pomaga przełamać poczucie izolacji i daje szansę uzyskania wsparcia ze strony grupy. Osoby, które chciałyby uczestniczyć w zajęciach, mogą o indywidualnie kontaktować się telefonicznie z pracownikiem PCPR, tel. 75 612 17 83-84, lub osobiście w siedzibie PCPR, pok. 107, pok. 108, pok. 119, lub bezpośrednio z Kierownikiem PCPR – pok. 112, tel. 75 612 17 88.

źródło: http://istotne.pl/boleslawiec/wiadomosc/nFf/grupa-wsparcia-dla-osob-doswiadczajacych-przemocy-w-rodzinie

Serdecznie zapraszamy na kolejne z ogólnopolskich seminariów pt.

„Dziecko między dorosłymi – ograniczanie kontaktu z jednym z rodziców i wikłanie w konflikt a procedura Niebieskie Karty”

Odbędzie się ono 17 października 2016 r. w godz. 10-16 w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (ul. Jaktorowska 4, Warszawa).

Seminarium realizowane jest na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach realizacji zadania: Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia".

Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie przygotowała kampanię "Stop przemocy w rodzinie". W jej ramach przygotowano plakaty i spot zachęcające osoby uwikłane w przemoc w rodzinie do zgłaszania tego problemu i szukania pomocy dla siebie.

W województwie lubuskim przemocy wobec kobiet przeciwdziała m. in. Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "Baba" .
Prezeska tej organizacji - p. Anita Kucharska-Dziedzic - opowiedziała w Dzień Dobry TVN o działaniach i projektach podejmowanych w stowarzyszeniu.
Całą rozmowę można obejrzeć na stronie: http://wp.tv/i,przemoc-wobec-kobiet-czym-jest-baba,mid,1935063,cid,5050,klip.html

Uprzejmie informujemy, że od 1.01.2016 roku w każdy poniedziałek od godziny 18.00 do 22.00 w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" (pod numerem infolinii 801 120-002) prowadzone są konsultacje w języku angielskim a w każdy wtorek od godziny 18.00 o 22.00 – w języku rosyjskim. Dzwoniąc pod numer infolinii można uzyskać wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o obowiązujących w Polsce przepisach i procedurach oraz o placówkach udzielających pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Opłata za połączenie- opłata za każdą minutę zgodnie z posiadaną taryfą.


We wish to inform, that since January 1st 2016 The Polish Nationwide Emergency Service for Victims of Domestic Violence „Blue Line" is offering help in English in each Monday from 6 p.m to 10 p.m and every Tuesday from 6 p.m to 10.pm in Russian.
Calling the hotline number 801 120-002 you can get psychological support, counseling, information about the current Polish regulations, procedures and institutions providing assistance to people experiencing domestic violence

The fee for the connection - payment for every minute in accordance with your tariff.


C 1 января 2016 года каждый вторник с 18.00 до 22.00 под номером телефона 801 120 002 Всепольской Скорой Помощи Жертвам Домашнего Насилия "Синяя Линия" проводятся телефонные консультации на русском языке.
По телефону "Синей Линии" вы можете получить поддержку, консультирование или информацию о том, куда обратиться за помощью близко к дому.

Плата за соединение в соответствии с тарифом оператора.

Wskazówki do realizacji zadań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury "Niebieskie Karty".

Z uwagi na to, że do PARPA zgłaszały się gminy z prośbą o interpretację zapisów rozporządzenia a także o wskazówki dotyczące interdyscyplinarnej pracy na rzecz ochrony rodzin przed przemocą, w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowej powstał zespół, który miał na celu wypracowanie rekomendacji (wytycznych) do realizacji zadań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów. Dokument będący efektem końcowym prac jest dostępny TUTAJ.

Slide background

 
 
2016 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie